Back to Top

RZESZÓW: CZY RADNI ZROBIĄ COŚ GŁUPIEGO?

Do tych radnych Rzeszowa, którzy posiadają adres e-mail wysłaliśmy poniższe pismo, żeby nie było, że nie mówiliśmy:

 

Rzeszów, 21 listopada 2016 r.


Sz. P.
Radni Miasta Rzeszowa


Wojewoda Podkarpacki w trybie nadzoru podjął decyzję o wyeliminowaniu z obrotu uchwały Rady Miasta Rzeszowa z dnia 27 września 2016 roku nr XXXI/656/2016 w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości na których wybudowane zostało Millenium Hall.
Podczas posiedzenia Rady w dniu 22 listopada 2016 roku ma być rozpatrywany nowy projekt uchwały w tej sprawie - druk nr XXXIV/16/2016.

Niestety, z opublikowanego projektu uchwały wynika, iż jest on prawnie jeszcze bardziej wątpliwy, niż poprzedni, uznany przez Wojewodę za niezgodny z prawem. Chodzi między innymi o następujące zagadnienia:

1. Jako podstawę prawną uchwały podano art. 231 kodeksu cywilnego. Problem w tym, iż art. 231 kc zawiera dwa paragrafy opisujące całkiem inne instytucje. W § 1 mowa jest o roszczeniach właściciela nieruchomości w stosunku do tego, kto wybudował coś na jego nieruchomości. Z kolei w § 2 opisano roszczenia odwrotnym kierunku, to znaczy tego kto budował w stosunku do właściciela. Bez wyspecyfikowania do której z tych czynności prawnej uchwała ma upoważniać, jest ona całkowicie niezrozumiała.

2. Na zlecenie Miasta w sprawie wykonane zostały dwie opinie prawne: opinia radcy prawnego Arkadiusza Prusaczyka z dnia 29 lutego 2016 roku i opinia radcy prawnego Małgorzaty Zymańskiej z dnia 31 marca 2016 roku. Tak się składa, że obydwie stanowczo wykluczyły możliwość istnienia w tej sprawie możliwość istnienia roszczeń o których mowa w art. 231 kc. Powstaje wobec tego pytanie, dlaczego przy pisaniu obecnego projektu uchwały pominięto treść tych opinii? (stały się one nieaktualne? zamówiono inne, prowadzone do innych wniosków?). Zagadnienie to zostało całkowicie pominięte w uzasadnieniu projektu uchwały.

3. W szczególności, jak wynika ze wskazanych opinii, wątpliwości budzi możliwość uznania, iż inwestor Millenium Hall był posiadaczem samoistnym, co jest warunkiem czynności prawnych na podstawie art. 231 kc w tej sprawie. Uwarunkowania w tym zakresie nie zostały w żaden sposób omówione w uzasadnieniu nowej uchwały.

4. Po drugie w szczególności, analogiczne wątpliwości we wskazanych opiniach zgłoszono wobec istnienia dobrej wiary - bez czego również nie może być mowy o zastosowaniu art. 231 kc. Również tej sprawie twórcy projektu uchwały nie poświęcili żadnej uwagi w uzasadnieniu.

5. W dotychczasowym biegu sprawy roszczenie z art. 231 § 1 kc było przedmiotem postępowania prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Rzeszowie i zakończyło się ono ugodą. Jednakże strona samorządowa podjęła następnie czynności procesowe zmierzające do uchylenia postanowienia sądu w tym zakresie. Według naszej wiedzy postępowanie to wciąż trwa. Jaki w tej sytuacji jest sens prawny podejmowania uchwały przez Radę Miasta w zaproponowanej treści? W jaki sposób ewentualnie podjęta uchwała będzie rzutować na wciąż prowadzone przed sądem powszechnym postępowanie? Również w tym zakresie twórcy uchwały nie zechcieli wyjaśnić nic w uzasadnieniu przedłożonego projektu uchwały.

Pytania można mnożyć. Poprzestańmy chwilowo na tych. Liczymy, iż zostaną one rozpatrzone podczas dzisiejszego posiedzenia komisji Rady Miasta. Jesteśmy przekonani, iż rzetelne zbadanie uwarunkowań prawnych doprowadzi do upadku tej uchwały - bez wchodzenia pod obrady Rady Miasta. Nawet wówczas pozostaną pytania o to, co powoduje, iż w sprawie działek pod Millenium Hall podejmowane są tak dziwne politycznie i prawnie działania.