Back to Top

590: DAROWIZNA czy BILET?

Kilka miesięcy temu władze Rzeczypospolitej wprowadziły do porządku prawnego naszego kraju tzw. klauzulę obejścia prawa w prawie podatkowym. Jej istota sprowadza się do przerzucenia na obywatela konsekwencji nieścisłości polskich przepisów podatkowych w sytuacji, gdy stosowne organy stwierdzą, działanie podatnika polegało na obejściu prawa.

W planowanym Kongresie 590 wziąć mają udział w charakterze prelegentów właśnie te najwyższe władze (Prezydent, Marszałek Senatu, Prezes Rady Ministrów, Wiceprezes Rady Ministrów - Minister Finansów, etc). Pokazanie, że władze te biorą udział w imprezie, która organizowana jest właśnie z obejściem prawa pozwoli ujawnić hipokryzję rządzących: sami ustawiają się ponad prawem, a od zwykłych obywateli domagają się czegoś, czego sami nie zamierzają robić.

Dlatego zwróciliśmy się z wnioskiem do Fundacji im. Sławomira Skrzypka, Urzędu Marszałkowskiego i operatora CWK o dokumenty, które pokażą, dlaczego dla zorganizowania Kongresu 590 konieczne było obchodzenie prawa przy dystrybucji biletów.

**** 

Rzeszów, 10 listopada 2016 r.

 

Fundacja im. Sławomira Skrzypka
z siedzibą w Warszawie
03-145 Warszawa
ul. Marcina w Wrocimowic 12H lok. 11

Urząd Marszałkowski
w Rzeszowie

CWK OPERATOR Sp. z o.o.
36-002 JASIONKA 953


WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Wnoszę o udostępnienie dokumentu - umowy uprawniającej Fundację im. Sławomira Skrzypka z siedzibą w Warszawie, 03-145 Warszawa, ul. Marcina w Wrocimowic 12H lok. 11 do orga-nizacji w dniach 17-18 listopada 2016 roku w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Jasionce imprezy pn. Kongres 590 - poprzez jej okazanie i umożliwienie skopiowania w szczególności poprzez wykonanie fotografii lub poprzez przesłanie na adres: ireneusz.dzieszko@prawicapodkarpacka.pl

Uzasadnienie

Na stronie internetowej www.kongres590.pl przedstawiona została oferta udziału w iprezie pt. Kongresie 590. Szczegóły zawiera umieszczony tam regulamin. Jego analiza wiedzie do wniosku, iż zawiera on zapisy sprzeczne - jego zastosowanie nie może doprowadzić do powstania stosunku prawnego w postaci ważnej umowy. Po myśli pkt 10 tego regulaminu: „Bilety Płatne dostępne są w sprzedaży prowadzonej bezpośrednio przez Fundację na Stronie Internetowej. Cena Biletów Płatnych wynosi 100 zł brutto”. Dalej mowa jest o „Braku możliwości odstąpienia od umowy nabycia Biletów Płatnych”. Natomiast punkcie 18 stwierdza się: „Zapłata za Bilet Płatny stanowi darowiznę na rzecz Fundacji przeznaczoną na sfinansowanie organizacji Kongresu i nie stanowi ona wynagrodzenia za usługę”. Próbując wyciągnąć wnioski z tych zapisów łącznie nie można zrozumieć, czy chodzi o sprzedaż biletów, czy o czynność pod tytułem nieodpłatnym, nie łączącym się w świadczeniach wzajemnych z darowizną - zgodnie z istotą tego rodzaju czynności.
Rodzi się pytanie, co skłoniło organizatorów do próby wykreowania czynności prawnej o ta-kiej wewnętrznie sprzecznej treści. Jest to zaskakujące, gdyż posiadanie wiedzy prawniczej już na dość elementarnym poziomie kilku lat studiów prawniczych pozwala stwierdzić, iż nie ma możliwości połączenia w ten sposób sprzedaży i darowizny. Podjęcie takiej próby przez organizatorów jest tym bardziej dziwne, że partnerami imprezy jest wiele bardzo poważnych firm i ich uczestnictwo w przedsięwzięciu w sytuacji, gdy organizatorzy popełniają tak podstawowe błędy, jest po prostu kompromitujące.
Znając uwarunkowania prawne wynikające ze sposobu powstania Centrum Wystawienniczo-Kongresowego można w tym zakresie podjąć pewne przypuszczenia. Dla ich weryfikacji przydatne byłoby zapoznanie się z umową na mocy której organizatorzy otrzymali prawo jego zorganizowania w CWK - stąd niniejszy wniosek. Wnioskodawca podejrzewa, iż próba wykreowania stosunków prawnych o takiej treści ma na celu obejście prawa.
Oprócz celu w postaci ukazania nieprawidłowości w działaniu Centrum Wystawienniczo-Kongresowego w Jasionce wnioskodawcy przyświeca jeszcze jedno. Kilka miesięcy temu władze Rzeczypospolitej wprowadziły do porządku prawnego naszego kraju tzw. klauzulę obejścia prawa w prawie podatkowym. Jej istota sprowadza się do przerzucenia na obywatela konsekwencji nieścisłości polskich przepisów podatkowych w sytuacji, gdy stosowne organy stwierdzą, iż działanie podatnika polegało na obejściu prawa. W planowanym Kongresie 590 wziąć mają udział w charakterze prelegentów właśnie te najwyższe władze (Prezydent, Marszałek Senatu, Prezes Rady Ministrów, Wiceprezes Rady Ministrów - Minister Finansów, etc). Pokazanie, że władze te biorą udział w imprezie, która organizowana jest właśnie przez obchodzenie prawa pozwoli pokazać hipokryzję rządzących: od zwykłych obywateli domagają się czegoś, czego sami nie zamierzają robić ustawiając się ponad prawem.
Po myśli art 10 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku. Dokument o których mowa znajduje się niewątpliwie w posiadaniu stron które zawarły umowę i jego niezwłoczne okazanie nie napotka na żadne problemy techniczne. Zgodnie z przywołanym przepisem, w takich przypadkach nie jest nawet konieczny pisemny wniosek, - jednakże niniejszy wniosek zostaje złożony na piśmie dla celów dowodowych.
W związku z powyższym wnoszę jak na wstępie.